NTP-Couplings

  • NTP Couplings NTP10, 20, 30

    NTP Couplings NTP10, 20, 30

    Coupling NTP10, 20, 30 គឺជា Coupling ដែលសាកសមនឹងឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទ។

    couplings ត្រូវបានកាត់ចេញពីដែកថែបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់នូវអាយុជីវិតល្អបំផុត។