ប្រព័ន្ធប៊ូមជើង

 • LEHO Pedestal Boom Breaker Systems

  ប្រព័ន្ធបំបែកប៊ូមជើង LEHO

  ប្រព័ន្ធ LEHO Pedestal boom មានពីរប្រភេទ៖

  ប្រភេទបង្វិលពេញលេញដែលមានមុំបង្វិលធំសម្រាប់កន្លែងធ្វើការធំ។

  ប្រភេទ Swing ដែលងាយស្រួលធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការតូច ឬកន្លែងធ្វើការក្រោមដី។

  ម៉ាស៊ីនទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាទិញយោងទៅតាមកន្លែងធ្វើការ;