ចាប់យកថ្ម

  • Stone Grapple / Stone Grab / Demolition Grapple

    Stone Grapple / ថ្ម Grab / Demolition Grapple

    Stone Grip អាច​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ចលនា និង​ការ​ដោះស្រាយ​ដុំ​ថ្ម​តូចៗ វា​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ដោះស្រាយ​សំណល់​អេតចាយ​ដែរ។