ចាប់យកឈើ

  • LEHO Timber Grab / Wood Grip / Grab For Trees

    LEHO Timber Grab / Wood Grip / Grab For Trees

    Multi grapple គឺជាការសាងសង់គោលបំណងទូទៅរបស់យើង និងកាប់ឈើ។កន្លែងអនុវត្តរួមមានការលើកធ្ងន់ ការដាក់ថ្ម ការតម្រៀប ការផ្ទុកឈើពីប្រវែងទៅប្រវែង ការកែច្នៃឈើ ការរុះរើស្រាល។កម្លាំងតោងខ្ពស់ដែលគាំទ្រដោយសន្ទះបិទបើក និងឧបករណ៍ផ្ទុកសម្រាប់កម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។