ការភ្ជាប់គ្នាឆ្លងកាត់

  • Cross Couplings / Excavator Quick Coupling

    Cross Couplings / Excavator Quick Coupling

    -Cross S-Couplings ជាមួយនឹងបាតត្រង់សម្រាប់ដាក់លើឧបករណ៍សម្រាប់ជីក។

    - តង្កៀបដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺផ្តល់នូវអាយុកាលប្រើប្រាស់ល្អបំផុត។

    -S30/150;S30/180;ស៤០;ស៤៥;S50;ស៦០;ស៧០;ស៨០